Strona IW | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego | Program Innowacyjna Gospodarka | Fundusze Europejskie | Unia Europejska

Cel i opis projektu PDF Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Grzywacz   
wtorek, 26 stycznia 2010 23:12

 

Cel i opis projektu

Głównym celem projektu jest rozwój badań i prac rozwojowych prowadzonych przez instytucje naukowo-badawcze wchodzące w skład Konsorcjum, a następnie ukierunkowanie tych nowych rozwiązań i wyników na wykorzystanie ich w gospodarce regionu i całego kraju, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw z branży włókienniczej.

Geneza opisywanego przedsięwzięcia naukowo-badawczego wynika z konieczności dostosowania sektora przemysłu włókienniczego do wymogów technologicznych i rozwojowych, stawianych gospodarkom krajów wysoko rozwiniętych pod względem technologicznym. Wiąże się to ze zmianą profilu sektora przemysłu włókienniczego z pracochłonnego na nauko-chłonny, co pozwoli Beneficjentowi wraz z całym Konsorcjum Badawczym stać się dostawcą nowoczesnych technologii dla tego sektora w Polsce. Planowane w ramach Projektu prace badawcze w zakresie nowej generacji materiałów barierowych na bazie nośników włókienniczych, spowodują opracowanie oferty, która zostanie wdrożona w krajowym przemyśle włókienniczym, w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Intensywny rozwój nanotechnologii i spy app aplikacji pozwalający na wytwarzanie mikro- i nanostruktur dających się nanosić na materiały włókiennicze, stwarza ogromne możliwości do wytwarzania nowoczesnych, spełniających wysokie wymagania materiałów barierowych o szerokim zastosowaniu w wielu sektorach przemysłu, w zakresie ochrony człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska.

Zakres tematyki badań proponowanych do wykonania w ramach Projektu, wynika bezpośrednio z tendencji do wykorzystywania materiałów włókienniczych w zastosowaniach technicznych, w ochronie środowiska oraz zdrowia człowieka.  Do najnowszych kierunków badań w dziedzinie nowej generacji wyrobów włókienniczych należy wytwarzanie nowoczesnych materiałów barierowych, chroniących przed czynnikami fizycznymi, takimi jak: pola elektromagnetyczne, promieniowanie ultrafioletowe, elektryczność statyczna i inne. Nadrzędnym celem prac badawczych zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu kluczowego, jest opracowanie technologii materiałów stanowiących skuteczną barierę dla wyżej wymienionych czynników.

Zgodność projektu z celami Działania 1.3 i Poddziałania 1.3.1 widoczna jest w następujących elementach:

  • Projekt jest nakierowany na wsparcie projektów B+R realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorców związanych bezpośrednio z przemysłem włókienniczym.
  • Projekt pozostaje zgodny z polityką rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, poprzez innowacyjność proponowanych rozwiązań i możliwość szerokiego zastosowania wyników badań w masowej produkcji przemysłowej.
  • Wynikiem zaplanowanych prac badawczych będą wyroby high-tech przeznaczone do specjalnych zastosowań
  • Końcowym rezultatem prac badawczych niniejszego Projektu kluczowego z punktu widzenia rozwoju polskiego przemysłu włókienniczego, będzie uzyskana w ramach prowadzonych prac badawczych oferta technologiczna nowoczesnych produktów, przygotowanych do wdrożenia przede wszystkim w sektorze MŚP.

 

Projekt w podziale na bloki tematyczne:

  I. Materiały barierowe do ochrony przed polami elektromagnetycznymi (PEM)

II. Materiały barierowe chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV) 

III. Materiały barierowe do ochrony przed elektrycznością statyczną

IV. Modyfikatory do wytwarzania materiałów barierowych chroniących przed promieniowaniem UV

V. Barierowe materiały maskujące w zakresie promieniowania VIS, IR i mikrofal

 

Poprawiony: środa, 24 lutego 2010 13:09